Table by Session

This report will list each query result in a table. A separate table will be displayed for each sampled session. Any tiers specified in the 'Aligned Group', 'Aligned Word', 'Add aligned group', and 'Add aligned word' fields of the query will also be listed in the table.

Settings

Figure 1. Table by Session Settings
Table by Session Settings

Example

Columns included in the output table:

  • Speaker

  • Record #

  • Result

  • Any other tiers specified in the query

Session Speaker Record # IPA Target IPA Actual Alignment
Catootje.1_11_09 Catootje 1 ən ə↔∅,n↔nː
Catootje.1_11_09 Catootje 1 ɦœys ɦæis ɦ↔ɦ,œ↔æ,y↔i,s↔s
Catootje.1_11_09 Catootje 2 ən ə↔∅,n↔mː
Catootje.1_11_09 Catootje 2 beʃ̟ə beːs̪a b↔b,e↔eː,ʃ̟↔s̪,ə↔a
Catootje.1_11_09 Catootje 3 beʃ̟ə beːs̪ə b↔b,e↔eː,ʃ̟↔s̪,ə↔ə
Catootje.1_11_09 Catootje 3 buk buk b↔b,u↔u,k↔k
Catootje.1_11_09 Catootje 4 buk puk b↔p,u↔u,k↔k
Catootje.1_11_09 Catootje 5 pup pup p↔p,u↔u,p↔p
Catootje.1_11_09 Catootje 6 fits ɦits̪ f↔ɦ,i↔i,t↔t,s↔s̪
Catootje.1_11_09 Catootje 7 kɛik keːt̪ k↔k,ɛ↔∅,i↔eː,k↔t̪
Catootje.1_11_09 Catootje 7 oli o̞ːm o↔o̞ː,l↔m,i↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 7 fɑnt a f↔∅,ɑ↔a,n↔∅,t↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 8 œyl au œ↔a,y↔u,l↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 9 knɛipəɹ ɦɛip k↔∅,n↔ɦ,ɛ↔ɛ,i↔i,p↔p,ə↔∅,ɹ↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 10 oli o̞ˑm o↔o̞ˑ,l↔m,i↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 10 fɑnt f↔∅,ɑ↔aː,n↔∅,t↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 11 ko ko̞ k↔k,o↔o̞
Catootje.1_11_09 Catootje 11 nɛin ne̞in n↔n,ɛ↔e̞,i↔i,n↔n
Catootje.1_11_09 Catootje 12 ɑndəɹ ɑ̟nə ɑ↔ɑ̟,n↔∅,d↔n,ə↔ə,ɹ↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 12 ko ko̞ˑ k↔k,o↔o̞ˑ
Catootje.1_11_09 Catootje 12 nɛin nɛ̹ˑĭn n↔n,ɛ↔ɛ̹ˑ,i↔ĭ,n↔n
Catootje.1_11_09 Catootje 13 pɑkə bɑːkə p↔b,ɑ↔ɑː,k↔k,ə↔ə
Catootje.1_11_09 Catootje 13 buk buk b↔b,u↔u,k↔k
Catootje.1_11_09 Catootje 14 ɑlə ɑ↔∅,l↔∅,ə↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 14 bɛi bæi b↔b,ɛ↔æ,i↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 15 paɹt paːt p↔p,a↔aː,ɹ↔∅,t↔t
Catootje.1_11_09 Catootje 16 paː k↔p,ɑ↔aː
Catootje.1_11_09 Catootje 16 pɔt put̪ p↔p,ɔ↔u,t↔t̪
Catootje.1_11_09 Catootje 17 mɛlk mɑuwk m↔m,∅↔ɑ,ɛ↔u,l↔w,k↔k
Catootje.1_11_09 Catootje 18 kɛi keː k↔k,ɛ↔∅,i↔eː
Catootje.1_11_09 Catootje 18 kəns tɛ̝ːis̪ k↔t,ə↔ɛ̝ː,∅↔i,n↔∅,s↔s̪
Catootje.1_11_09 Catootje 19 moi mːo̞i m↔mː,o↔o̞,i↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 20 pɑnda pɑmɪ p↔p,ɑ↔ɑ,n↔∅,d↔m,a↔ɪ
Catootje.1_11_09 Catootje 20 bebi peːpi b↔p,e↔eː,b↔p,i↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 21 leu leˑlə l↔l,e↔eˑ,∅↔l,u↔ə
Catootje.1_11_09 Catootje 21 pɑpa pɑpaˑ p↔p,ɑ↔ɑ,p↔p,a↔aˑ
Catootje.1_11_09 Catootje 22 bebi bibi b↔b,e↔i,b↔b,i↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 22 leu leˑloŭ l↔l,e↔eˑ,∅↔l,∅↔o,u↔ŭ
Catootje.1_11_09 Catootje 23 pɑnda pɑma p↔p,ɑ↔ɑ,n↔∅,d↔m,a↔a
Catootje.1_11_09 Catootje 23 bebi bibi b↔b,e↔i,b↔b,i↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 24 pɑnda pɑmˑa p↔p,ɑ↔ɑ,n↔∅,d↔mˑ,a↔a
Catootje.1_11_09 Catootje 25 ap aːp a↔aː,p↔p
Catootje.1_11_09 Catootje 26 sina jaˑpi s↔j,i↔aˑ,n↔p,a↔i
Catootje.1_11_09 Catootje 26 sɑpəl s̪ɛṇt̪is̪ s↔s̪,ɑ↔ɛ,∅↔ṇ,p↔t̪,ə↔i,l↔s̪
Catootje.1_11_09 Catootje 27 ʒi ʒ↔∅,i↔uː
Catootje.1_11_09 Catootje 27 ʀɑf ɑ̟χ ʀ↔∅,ɑ↔ɑ̟,f↔χ
Catootje.1_11_09 Catootje 28 ʒi ʒ↔∅,i↔uː
Catootje.1_11_09 Catootje 28 ʀɑf ʀ↔∅,ɑ↔a,f↔χ
Catootje.1_11_09 Catootje 29 nɛil jæ͡aː n↔j,ɛ↔æ͡aː,i↔∅,l↔∅
Catootje.1_11_09 Catootje 29 paɹt paːt p↔p,a↔aː,ɹ↔∅,t↔t
Catootje.1_11_09 Catootje 30 ko kɔ̃ː k↔k,o↔ɔ̃ː